VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Definice

 

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Bartáček Petr se sídlem Rumburk , Náměstí Lužické 104/9 IČO: 68277423. 

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, na základě které se Prodávající zavazuje realizovat pro Kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy vinotekarumburk.cz

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL): vinotekarumburk.cz

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je starší 18 let.

„Podnikatelem“ se rozumí osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Za podnikatele bude považována jakákoli osoba, která v rámci objednávky zboží uvede své identifikační číslo (IČO).

„Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese vinotekarumburk.cz

„Zbožím“ se rozumí zboží prodávané Prodávajícím v E-shopu.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1       Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.3 Odchylná ujednání v Kupní smlouvě odchylná od Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2.4       Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.5       Kupující může objednávat zboží v E-shopu buď na základě registrace prostřednictvím svého Uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

2.6     Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde.

2.7         Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 • Email: info@ vinotekarumburk.cz
 • číslo: +420 602877123
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3.1       Po registraci Kupujícího v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží i bez registrace.

3.2       Při registraci Kupujícího v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3       Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.4       Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

3.5       Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1       Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající zásadně není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy (ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije).

4.2       Za účelem objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu, který obsahuje informace o: druhu a množství objednávaného Zboží, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.  

4.3       Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky Kupujícího je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

4.4         Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Potvrzení obdržení objednávky je automatické a nepovažuje se za uzavření Kupní smlouvy. Prodávající zašle v příloze potvrzení objednávky tyto Obchodní podmínky v textové podobě.

4.5         Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.6       Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zboží Kupujícímu doručit až po obdržení takového dodatečného potvrzení. 

4.7       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí sám.

4.8       Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9       Kupní smlouva je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1       E-shop obsahuje katalog zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží. 

5.2       Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.

5.3       Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží. Cena dodání zboží je Kupujícímu zobrazena v E-shopu.

5.4       Cenu zboží a náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v odběrném místě na adrese Rumburk , Náměstí Lužické 104/9
 • platební kartou v odběrném místě na adrese Rumburk , Náměstí Lužické 104/9
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím,
 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č.107-7435670267/0100
 • prostřednictvím platební brány 
 • 5.5       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.6       V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

5.7       Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balení společně se zbožím.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1         Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2         Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala Zboží, nebo

 • poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

6.3         Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o:

 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
 • o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,

6.4         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5         Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

6.6         Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7         Adresa pro vrácení zboží je: Náměstí Lužické 104/9, Rumburk 40801

6.8         Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.9         Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.10       Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.11       Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.12       V případě, že Prodávající Kupujícímu poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá odstoupením od smlouvy dle tohoto článku Kupujícím související darovací smlouva účinnosti. Kupující je tak povinen vrátit společně se Zbožím i dárek, který mu Prodávající zaslal.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2         Kupující má právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Zboží Kupující užívat.

7.3         Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
 3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 1. a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
 2. b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 4. d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

7.4         Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5         Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

7.6         Vadou Zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.7         Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového Zboží bez vady, nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

7.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 1. a) Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží Zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 1. REKLAMACE

 

8.1         Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

8.2         Adresa pro vrácení Zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Náměstí Lužické 104/9, Rumburk 40801

 

8.3         Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.4         Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5       Prodávající je rovněž povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

9.1       Kupující je povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek za uskladnění Zboží, náklady na opakované doručení Zboží. Při opakovaném nepřevzetí Zboží Kupujícím je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

9.3       Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

9.4       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

10.1       Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

10.2       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

10.3       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jejich určením.

10.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6       Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.

10.7       Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu. 

10.8       Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na E-shopu byly vytvořeny skutečně Kupujícím, který si konkrétní Zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému zboží pouze Kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho Zboží, které podle svých objednávek zakoupili. Zákaznické recenze rovněž podléhají schválení Prodávajícího, který ověřuje, zda byla recenze skutečně sepsána Kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil Prodávající neprovádí žádnou selekci těchto uživatelských recenzí.

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1     V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@vinotekarumburk.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00,. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3       Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.4     Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5     Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

11.6     Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

11.7    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023

Kde nás najdete

Náměstí Lužické 104/9
Rumburk 40801

Otevírací doba

Po-Pá: 9.00-17.00
So: 8.00-12.00

Kontakty

E-mail: info@vinotekarumburk.cz

Tel.: +420 602 877 123